Gas Management System

Štatistická nadstavba systému SCADA. Zabezpečuje prepojenie s ďalšími systémami.

Gas Management System GMS/OZ bol vytvorený ako štatistická nadstavba systému SCADA. Bol postupne rozšírený podľa potrieb jednotlivých pracovísk zákazníka, prepojený s ďalšími systémami a okrem rôznych foriem prezentácie dát z technológie zahrnul aj podporu ďalších činností.


Základný popis systému GMS

Databáza

 • Systém využíva databázu MS SQL server
 • Prístup do databázy je možný súčasne pre viacero používateľov z viacerých miest
 • Samotný zber údajov a ich prenos do iných systémov je zabezpečený procesmi s automatickým alebo ručným spustením

Klient softvér

 • Klientsky software umožňuje konfiguráciu jednotlivých systémových objektov a procesov, zobrazenie a spracovanie údajov
 • Triedenie a vyhľadávanie objektov je možné podľa ľubovoľných informačných údajov, súčasťou sú aj funkcie na export a tlač
 • Systém obsahuje aj webové rozhranie s vybranou funkčnosťou

Technologické objekty

 • Technologické objekty tvoria základnú jednotku na zber, zobrazenie a spracovanie údajov
 • Objekt je definovaný svojim typom, názvom, označením a popisom, v prípade potreby je možné objekt rozšíriť o ďalšie informačné údaje
 • Technologické údaje na jednotlivých objektoch su členené podľa voľne definovateľných veličín
 • Okrem technologických údajov je pre jednotlivé objekty možné evidovať aj dodatočné parametre definované používateľom a dokumenty.
 • Skupiny objektov umožňujú vytváranie štruktúry objektov a jej následne využitie pre vyhľadávanie, sumarizáciu a zobrazenie údajov
 • Počet objektov a skupín nie je v systéme limitovaný, jeden objekt môže byť súčasťou viacerých skupín

Veličiny a údaje

 • Veličina definuje údaj meraný na konkrétnom objekte
 • Systém umožňuje evidenciu číselných a textových údajov pre jednotlivé objekty a veličiny, každý údaj je označený časovou značkou k akej sa vzťahuje a časovou značkou zápisu
 • Počet sledovaných veličín nie je v systéme limitovaný

Zostavy

 • Zostavy tvoria rýchle a flexibilné rozhrania na prístup k údajom pre vybrané objekty a veličiny
 • Zostavy sú definované zoznamom objektov a veličín a ďalšími špecifickými nastaveniami zobrazenia ako je typ údajov, sledované obdobie, sumarizácia, spôsob zobrazenia a iné
 • Zostava umožňuje zobrazenie údajov v tabuľkovej aj grafickej forme
 • Zostavy umožňujú vyhľadávanie objektov s chýbajúcimi a nekorektnými údajmi, taktiež prekročenie stanovených hraníc
 • K jednotlivým zostavám je možné definovať zoznam používateľov a skupín, ktorí s ňou majú pracovať
 • Počet zostáv nie je v systéme limitovaný

Používatelia a prístupové práva

 • Používatelia umožňujú definíciu oprávnení konkrétneho pracovníka v rámci systému, log jeho činnosti a uloženie nastavení špecifických pre daného pracovníka
 • Skupiny používateľov umožňujú vytváranie štruktúry používateľov a definovanie prístupu k údajom pre celú skupinu používateľov naraz
 • Počet používateľov a ich skupín nie je v systéme limitovaný, jeden používateľ môže byť súčasťou viacerých skupín

Využitie systému

Systém je využívaný v SPP-Distribúcia a.s. ako základný nástroj na zber a štatistické spracovanie technologických a obchodných údajov. Systém je prepojený aj na iné informačné a obchodné systémy – SCADA systém, SAP a iné. Celkove je systém využívaný stovkami klientov v celom SPP

 

Výrobca

Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Rastislavova 46, 040 01 KOŠICE

 

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225